Inkvizice a pronásledování kacířů.

11. 04. 2010 | † 17. 11. 2010 | kód autora: BQd

 

 

 

Bolest.Jednotlivé druhy inkvizice měly své způsoby vyšetřování, zda je v místě přítomen někdo, kdo podporuje herezi(kačířství).  Hlavním úkolem inkvizitorů bylo přivést obviněného k doznání a k odvolání dané hereze. Doznání při mučení nebylo při soudu dovoleno; mučením však mohl vyšetřovatel hrozit.

V roce 1252 zmocnil papež Inocenc IV, bulou(pečetí,listinou) Ad extirpanda inkvizitory k užívání útrpného práva,v případě, že obžalovaný nechtěl vypovídat. Zároveň však zakázal vynášet závažné tresty (tj. kofiskace(zabavení) majetku, doživotní žalář a smrt) proti heretikům(kacířům) bez souhlasu místního biskupa.

Postupy mučení však byly ve srovnání se světskými soudy mírné: bylo zakázáno užívat postupů, které vedly k prolití krve, zmrzačení nebo smrti. Jedním z nejznámějších způsobů mučení bylo tzv. strappado, při němž byly vyslýchanému za zády svázány ruce, za něž byl vyslýchaný zavěšen a docházelo tak k vymknutí kloubů, nebo v některých případech natažení svalů i s trvalými následky.

Církev však nezůstala jen u těchto mírných duchovních prostředků, zvláště když mnozí křesťané volali po přísném potrestání "provinilých". Kacířství začalo být postupně považováno za zločin hodný trestu smrti upálením. K pronásledování heretiků(kacířů) se spojila duchovní moc s mocí světskou.

Papež Řehoř IX., zřídil inkvizici, papežský soudní tribunál a později jej svěřil dominikánům(Řád bratří kazatelů je katolický,kněžský řeholní řád). Jejich úkolem bylo vyhledávat kacíře, kteří se pomýlili ve víře a navrácet je na pravou cestu.

Podle dobových zvyklostí při tom postupovali velmi tvrdě. Obvinění byli vězněni a při výsleších mučeni. Zatvrzelí kacíři, kteří se svého, z pohledu církve nesprávného, učení nezřekli, skončili na hranici. Inkvizice je odsoudila k smrti a pak předala k potrestání světským vládcům. Přes všechna tvrdá opatření se kacířská hnutí zcela vymýtit nepodařilo.


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.